ENVIRONMENTAL POLICY

We, Atilgan Shipping are active within the scope of “Ship Repair Brokering and Consultancy, Sales of Shipping Equipments” ;

 

·        To comply with all local, national and international laws and regulations that we are responsible for,

·        In our sector, it is our duty to increase the environmental awareness of individuals, companies and organizations which we interacted directly and/or indirectly, to fulfill our environmental responsibilities towards our local and regional neighbors, and to establish systems that are based on the effective use of the environment and natural resources, and to ensure our continuity,

·        While preparing projects related to the service, trying to prevent pollution at its source by taking environmental effects into consideration,

·        To take measures to reduce the expenditure of resources such as electricity, fuel and water consumption, and achieve sustainable development by setting targets every year,

·        To take measures to reduce our solid, liquid and gas waste generated during our activities to protect the biodiversity, eco system and atmosphere. Trying to use reuse or recovery opportunities,

·        To plan and implement measures to minimize environmental damage in case of an accident and emergency that may occur during our activities,

·        To train all employees to raise awareness and individual responsibility in these matters,

·        To cooperate with National and Local Government Agencies, Other Organizations and Suppliers, and try to raise the environmental standards together.

·        In order to “Continuously improve our Environmental Performance”, We undertake to comply with these rules together with our employees.

 

 

 

In this regard, We “Atılgan Shipping” undertake that, will determine our Environmental Targets, review our targets continuously and expand this policy among all our employees.

ÇEVRE POLİTİKASI

Atılgan Shipping olarak faal halde olduğumuz; GEMI TAMIR BROKERLİĞİ VE TAMİR DANIŞMANLIĞI, DENİZCİLİK ARAÇ-GEREÇLERİ ALIM VE SATIMI kapsamı dahilinde;

 

·        Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak,

·        Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

·        Hizmet ile ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmak,

·        Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakların harcanmasını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,

·        Biyoçeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,

·        Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlamak ve uygulamalar yapmak,

·        Bu konularda tüm çalışanlarını bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitime tabi tutmak,

·        Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer kuruluşlar ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın birlikte yükseltilmesine çalışmak.

·        ’’Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek’’ için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahhüt ederiz.

 

Bu doğrultuda Atılgan Shipping olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz